ประชุม​สภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

ภารกิจ รมว.ศธ 29 มกราคม 2564
นายณัฏฐพล​ ทีปสุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็น​ประธาน​การประชุม​สภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ และนายพีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อเร็ว ๆ นี้ รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน ในสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565 ใน 7 สาขาอาชีพ ได้แก่ โลจิสติกส์​โครงสร้างพื้นฐาน, โลจิสติกส์​และซัพพลายเชน, หุ่นยนต์​และระบบอัตโนมัติ, เทคโนโลยี​สารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์, อาหารและเกษตร, ปิโตรเคมี​ เคมีภัณฑ์​ พลังงาน​และพลังงานทดแทน ตลอดจนสาขาแม่พิมพ์ เพื่อพัฒนาต้นแบบการผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพให้มีสมรรถนะที่จำเป็นและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือแนวทางการขับเคลื่อน 5 Big Rocks ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งสภาการศึกษา (สกศ.) ได้จัดทำโครงการที่สอดรับกับ 5 Big Rocks จำนวน 19 โครงการ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี 9 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ อาทิ แนวทางการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), การดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา (Excellence Center), การดำเนินงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมถึงการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นต้น

อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
1/2/2564
>