ประชุมองค์กรหลัก

โรงเรียนหอวัง – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ณ ห้องเกียรติยศรมว.ศธ.ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังการประชุมว่า ในระหว่างการประชุมได้รับทราบว่านายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุบสภา ซึ่งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้กำหนดให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งรัฐมนตรีแต่ละคนก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เหมือนกับที่สื่อมวลชนมักจะใช้คำว่า “รักษาการ” แต่ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้คำว่า “ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป” แม้จะมีอำนาจหน้าที่เกือบจะไม่ต่างกับช่วงที่เป็นรัฐมนตรีปกติ แต่จะมีข้อจำกัดโดยรัฐธรรมนูญ เช่น  เรื่องแต่งตั้งโยกย้าย หรือคณะรัฐมนตรีก็จะอนุมัติงบกลาง งบสำรองจ่ายไม่ได้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็ได้มีการพิจารณากันเรื่องนี้ แต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.ขณะนี้ไม่มีการของบกลาง ขออนุมัติโครงการ หรือขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะทำอยู่ 2 ส่วน คือ


1) เรื่องที่จะต้องทำตามพระราชบัญญัติงบประมาณ คือโครงการต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว หรือมีกฎหมายรองรับอยู่แล้ว ก็จะเดินหน้าต่อไป โดยเฉพาะเรื่องที่มีความจำเป็น หากล่าช้าไปจะเกิดความเสียหาย ส่วนเรื่องใดที่มีผลต่อคะแนนเสียง หรือมีผลต่อการเลือกตั้ง ก็มีระเบียบอยู่แล้วว่าจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อนที่จะดำเนินการ


2) การผลักดันการปฏิรูปการศึกษา ในขณะนี้มีการวางแนวทาง หาข้อสรุปสำคัญ ซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้วกว่าร้อยละ  70 ส่วนที่เหลือซึ่งหลายเรื่องเป็นเรื่องทางวิชาการ หรือในทางปฏิบัติอยู่แล้ว ไม่ได้เป็นเรื่องนโยบายที่กำหนดขึ้นใหม่ ก็สามารถดำเนินการต่อไปได้ เช่น การปรับเปลี่ยนการสอนภาษาจีน การพัฒนาและผลิตครู เป็นต้น


รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมได้รับทราบ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนตามนโยบายของ ศธ. ดังนี้
  • การส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ.2556-2560 การจัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมภาคเอกชนร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้น  • ผลการประเมินในโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment) PISA ประจำปี 2012 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ยกร่างแผนสำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับ PISA ขึ้นมาแล้ว และจะมีการนำไปหารือ ประสานกับคณะกรรมการที่มี ดร.ธงชัย ชิวปรีชา เป็นประธาน เพื่อที่จะมาวางระบบและแผนในการรณรงค์ ผลักดันให้ประเทศไทยมีผลการจัดอันดับ PISA สูงขึ้น รวมทั้งนำเอาการทำงานนี้มาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนระบบการศึกษาของไทย ซึ่งคาดว่าภายใน 2 สัปดาห์นี้จะได้ข้อสรุปและเข้าคณะกรรมการเพื่อกำหนดเป็นแผนดำเนินการต่อไป  • การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)  รายงานว่าขณะนี้ได้จัดสอบรุ่นที่ 4 อบสองไปแล้ว มีนักเรียนสอบผ่านข้อเขียนเพียง 250 น หรือประมาณร้อยละ 25 ของจำนวนทุนทั้งหมด จึงจะมีการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ ผู้ที่เคยทำงานวิจัยในเรื่องนี้มาให้ความเห็น เพื่อจะมีการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิชาที่สอบ เงื่อนไขในเรื่องภูมิลำเนา โรงเรียนที่เรียน และการเพิ่มหรือกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสามารถให้ทุนดังกล่าวแก่นักเรียนสายอาชีพได้ด้วย  • ความก้าวหน้าการจัดทำแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบว่า ได้จัดการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วหลายครั้ง คาดว่า (ร่าง) แผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต จะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2556


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

9
/12/2556