ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา


          วันที่ 30 มกราคม 2563 นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดประชุมปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ของสมาคมผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย โดยมี นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นายกสมาคมผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย นายธรรมรงค์ เสนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร          สืบเนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกําหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทุกเขต ทั้ง 42 แห่ง ได้บริหารจัดการศึกษาภายใต้กรอบนโยบายและปฏิบัติภารกิจครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาร่วม 10 ปีมาแล้ว เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Disruption) ของสภาวการณ์โลก ศธ. และสพฐ. จึงได้กําหนดทิศทางในการจัดการศึกษาที่เป็นภารกิจสําคัญในการพัฒนาประชากรของชาติให้เป็นคนไทยในอนาคตที่รักการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม อีกทั้งยึดตามเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนํายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา          ดังนั้น สพฐ. จึงมีนโยบายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศ ที่มุ่งพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา รับผิดชอบต่อสังคม มีศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย และพลโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด สามารถประกอบสัมมาชีพตามความถนัด และบริบทของตนเองได้          โดยในส่วนของ สมาคมผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย (ส.พ.ม.ท.) ในฐานะองค์กรที่มีส่วนร่วมในการทําหน้าที่ขับเคลื่อนคุณภาพการมัธยมศึกษา มีความตระหนักอย่างยิ่งในแนวนโยบายของ ศธ. และ สพฐ. และมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาไทยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในยุค Disruption จึงได้จัดการประชุมฯ นี้ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการมัธยมศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับเครือข่าย ให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักร่วมกัน ปรับเปลี่ยนวิธีการและวิธีคิด รวมถึงสามารถนําแนวทางการบริหารจัดการมัธยมศึกษาไปใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลต่อไปที่มา : สพฐ.