ประชุมคณะกรรมการ​นโยบาย​การพัฒนา​เด็กปฐมวัย ครั้งที่ 3/2563

ภารกิจ รมว.ศธ 09 ตุลาคม 2563
เมื่อวันศุก​ร์ที่​ 9 ตุลาคม​ 2563 นาย​ณัฏ​ฐ​พล​ ที​ป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ​นโยบาย​การพัฒนา​เด็กปฐมวัย ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงสาธารณสุข​ พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย​์, ผู้บริหารสำนักงาน​เลขาธิการ​สภาการศึกษา​ (สกศ.), ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ​นโยบาย​การพัฒนา​เด็กปฐมวัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี สำนักงาน​เลขาธิการ​สภาการศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ​ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมรับทราบ (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2563-2570 โดยได้ปรับเนื้อหาของแผนให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุม ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 และเตรียมที่จะเสนอ (ร่าง)​ แผนดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรี​พิจารณา​ตามขั้นตอน ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ สกศ. ประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงสาธารณสุข​ (สธ.) กระทรวงการพัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​ (พม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบูรณาการงบประมาณสำหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ​ ลดความซ้ำซ้อน และเด็กปฐมวัยได้รับประโยชน์จากการใช้งบประมาณอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบ (ร่าง)​ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 6 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย, คณะอนุกรรมการ​พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย, คณะอนุกรรมการ​วิจัยพัฒนา และจัดการความรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย, คณะอนุกรรมการ​กฎหมาย และการคุ้มครองสิทธิ์, คณะอนุกรรมการ​ด้านสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย​ และคณะอนุกรรมการ​พัฒนาเด็กพิเศษและด้อยโอกาส โดยให้ฝ่ายเลขานุการปรับเพิ่มเติมรายชื่อ ตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของที่ประชุม และดำเนินการจัดทำคำสั่ง เสนอต่อประธานคณะกรรมการ​นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย​ เพื่อลงนามแต่งตั้งต่อไป "รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสในทุกพื้นที่ โดยมุ่งหวังให้เด็กเหล่านี้มีพัฒนาการเหมาะสมกับช่วงอายุ รวมถึงส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยกระทรวงศึกษาธิการ​จะพยายามผลักดันกระบวนการต่าง ๆ ให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความคล่องตัว ไม่มีความล่าช้า และเน้นหลักการทำงาน ป้องกัน-แก้ไข-พัฒนา รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าว


อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
10/10/2563
>