ประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน

ข่าว ศธ.360 องศา 14 สิงหาคม 2557

                  นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณา  ร่าง ข้อเสนอแนะ Roadmap การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน วันที่ 14 สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

                       ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า คณะกรรมการได้จัดทำร่าง Roadmap การปฏิรูปการศึกษา  ปฏิรูปการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อคิดเห็นจากหลายด้าน คือ การจัดเวทีสาธารณะ : ปฏิรูปการศึกษา เพื่อปฏิรูปประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 การประชุมสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ข้อเสนอทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และอีเมลการปฏิรูปการศึกษา และรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 และการมอบนโยบายแนวทางเส้นทางการปฏิรูปประเทศไทย เช่น    การปฏิรูปคน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการเรียน ปัญหาการกวดวิชา การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งหมดได้นำเข้ามาสู่ Roadmap การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้เพิ่มค่านิยมหลัก 12 ประการ รวมทั้งการสร้างคน สร้างสังคม และครอบครัวที่อบอุ่น     ซึ่งRoadmap การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน (ปี 2558)  ระยะปานกลาง (ปี 2559-2564) และระยะยาว (ปี 2565-2569)

                   ทั้งนี้ ระยะเร่งด่วน (ปี 2558) ปรับหลักสูตร การเรียนการสอน ลดเวลาเรียนวิชาที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น เพื่อให้เด็กมีเวลาอยู่กับครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมเกี่ยวกับทักษะชีวิต เพื่อให้เด็กสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ในปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา ยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและท้องถิ่น ส่วนระดับอุดมศึกษา พัฒนาบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ตลอดจนผลิตและพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาเอก

                       นอกจากนี้ยังต้องปรับโครงสร้างของ ศธ. เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และข้อเสนอที่เห็นร่วมกันในการแยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีเหตุผลเนื่องมาจากการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีปรัชญาและแนวทางแตกต่าง การได้มาซึ่งครูและอาจารย์ที่ดีและเก่งในถิ่นทุรกันดาร  ทั้งในระดับการศึกษาพื้นฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งส่งผลไปสู่การปรับระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของครูด้วย การได้มาซึ่งผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการและองค์คณะบุคคลต่างๆ เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

                        “ทั้งนี้ได้มีการกำหนดเป้าหมาย Roadmap โดยสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษากับสายสามัญ ในปี 2564 เพิ่มเป็น 50:50 และในปี 2569 เพิ่มเป็น 60:40 สัดส่วนการจัดการศึกษาภาครัฐกับเอกชน เพิ่มขึ้นจาก 80 : 20 เป็น 70:30 ในปี 2564 และเพิ่มขึ้นเป็น 65:35 ในปี 2569 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) จะต้องเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ในทุกสาขาวิชา  อัตราการเรียนต่อ มีผู้จบการศึกษาภาคบังคับร้อยละ 100 กล่าวคือ ทุกคนต้องจบการศึกษาภาคบังคับ อัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องเป็น ศูนย์ ทั้งนี้ จะนำเสนอร่าง Roadmap ให้ที่ประชุมองค์กรหลักพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 จากนั้นก็จะนำเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา เพื่อเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง  และเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่ต่อไป” ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

อิชยา/สรุป,กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>