ประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

ข่าว ศธ.360 องศา 23 กันยายน 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมก่อสวัสดิ์พาณิชย์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น ๘ กระทรวงศึกษาธิการ

โดยที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ และเรื่องสืบเนื่อง การปรับโครงสร้างเงินเดือนเจ้าหน้าที่สถาบันฯ และเรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถาบัน อีกทั้งที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) แผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และ (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบ เรื่องการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

                                                                                                                                                                                

ปกรณ์/สรุป

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>