ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 8/2562


          วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับกรณีมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ได้แจ้งจำนวนและรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เกินจากจำนวนที่ได้รับการรับรองและมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลายครั้ง โดยจะต้องรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 และ 2558 ปีการศึกษาละไม่เกิน 100 คน แต่มีการแจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเกินจำนวนที่คุรุสภาให้การรับรอง รวมถึงมีการเปลี่ยนรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รวม 14 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งจะมีรายชื่อของนักศึกษาไม่ตรงกัน ส่งผลให้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเอกชนนั้นขาดความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ที่ผ่านมาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กับผู้เรียนหลักสูตรดังกล่าว ในปีการศึกษา 2557 อนุมัติจำนวน 74 ราย และในปีการศึกษา 2558 อนุมัติจำนวน 56 ราย แม้จะมีการอนุมัติแล้วก็จะต้องตรวจสอบย้อนหลัง ที่ประชุมจึงมีมติให้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อความชัดเจน คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการ 3 สัปดาห์


          นอกจากนี้ยังพบว่ามหาวิทยาลัยเอกชนดังกล่าว ได้ทำการเปิดสอนนอกที่ตั้งโดยไม่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา ซึ่งมีการรับนักศึกษามากกว่า 500 ราย โดยคุรุสภาจะส่งรายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชนดังกล่าว ให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทราบต่อไป


          รองศาสตราจารย์ เอกชัย กี่สุขพันธ์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลงโทษทางจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 10 ราย ที่มีความผิดเกี่ยวกับตีเด็ก และทำร้ายเด็ก เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 ราย ความผิดเกี่ยวกับการอนาจารเด็ก และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ราย กรณีโพสต์ภาพอนาจารทำให้อีกฝ่ายเกิดความเสียหาย หากกระทำผิดซ้ำอีกอาจได้รับโทษ คือ พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่มา : คุรุสภา