ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

ภารกิจ รมว.ศธ 05 กุมภาพันธ์ 2564
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็ว ๆ นี้
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบสาระสำคัญในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วย ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายกลั่นกรองกฎหมาย, ฝ่ายพัฒนาบุคลากร, ฝ่ายต่างประเทศ, ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน และฝ่ายพัฒนาค่ายลูกเสือ และเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การมอบอำนาจของเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคลภายนอก พ.ศ. ... เป็นต้น อีกทั้ง ได้รับทราบประเด็นสำคัญต่าง ๆ อาทิ การทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องหมายวูดแบดจ์สี่ท่อน ขั้นสูงสุด ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ พร้อมเครื่องแบบลูกเสือและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในกิจการลูกเสือมาโดยตลอด และรับทราบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้น
“กิจการลูกเสือ เป็นพื้นฐานในการสร้างระเบียบวินัยหลายด้าน กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะผลักดันและส่งเสริมกิจการลูกเสือให้กับเด็กและเยาวชนไทย จึงขอฝากให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการที่มาจากหน่วยงานที่มีความหลากหลาย ร่วมกันพัฒนากิจการลูกเสือในมิติใหม่ เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อให้กิจการลูกเสือเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว
ด้าน รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) ได้กำชับให้ สลช. วางแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือ และฝึกอบรมให้กับบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการพัฒนาค่ายลูกเสือในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศนั้น ก็ได้วางแผนการพัฒนาโดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากค่ายลูกเสือให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในขณะเดียวกันก็เน้นการปรับปรุงและซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดและมีความจำเป็น เพื่อให้ค่ายลูกเสือสามารถจัดการฝึกอบรมได้อย่างมีมาตรฐาน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
8/2/2564
>