ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

ข่าว ศธ.360 องศา 21 มกราคม 2558

                   นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ  กระทรวงศึกษาธิการ

                    ที่ประชุมได้รับทราบ รายงานฐานะการเงินของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตลอดจนเรื่องการจัดตั้งสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน นอกจากนี้ที่ประชุมยังร่วมพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติและระเบียบกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา การกำหนดจัดงานโครงการอาหารกลางวัน และภาวะโภชนาการสู่สังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา (โครงการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอาหารกลางวัน และภาวะโภชนาการสู่สังคม) การกำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และเรื่องโครงการสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

                 กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นในกระทรวงการคลัง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งหน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนคือ กระทรวงการคลัง แต่ในทางปฏิบัติกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บริหารและดำเนินการทั้งหมด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังให้บรรดาอำนาจหน้าที่ที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินงาน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามใน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน แล้ว

                               

                                 

อุษา/ข่าว

ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>