ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารการศึกษา จชต. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

ข่าว ศธ.360 องศา 18 กันยายน 2557
              ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยที่ประชุมฯ ได้รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ และเรื่องสืบเนื่อง เรื่องความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

         อีกทั้งที่ประชุมยังได้เสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ และได้มีมติเห็นชอบในประเด็นต่างๆ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

-          โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อศึกษา วางแผน และกำหนดนโยบายโครงการต่อไป  

-          สรุปข้อมูลเหตุการณ์ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการ และรับทราบถึงความคืบหน้า ซึ่งขณะนี้ได้มีการสร้างอาคารทดแทนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนชั่วคราว และในส่วนการสร้างอาคารเรียนใหม่ถาวร อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

นอกจากนี้ที่ประชุมเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวทาง มาตรการในการดำเนินการการกำกับดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากต่างประเทศ และแผนงาน/โครงการ งบประมาณการดำเนินการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย

 

 

                                                                                                                                                         ปกรณ์/สรุป

กิตติกร/ภาพ

                                                                                                                                                         กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>