ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 4/2562 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562


 


          เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดตัวชี้วัดประกอบการประเมินองค์การมหาชน และผู้อำนวยการองค์การมหาชน ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 องค์ประกอบ ดังนี้


          องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐานงานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ นโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 ตัวชี้วัด


          องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ จำนวน 2 ตัวชี้วัด


          องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่ ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการการดำเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (ไม่มีตัวชี้วัด)


          องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชน หรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการเพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 จำนวน 4 ตัวชี้วัด


          องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินการขององค์การมหาชนตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี จำนวน 1 ตัวชี้วัด


          นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมรับทราบผลการรับรองหลักสูตรของสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 108 หลักสูตร ซึ่งสถาบันคุรุพัฒนาพิจารณารับรองหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรียบร้อยแล้ว


          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวเพิ่มเติมว่า  การรับรองหลักสูตรของสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักสูตรเหล่านี้สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา เป็นผู้จัดทำหลักสูตรขึ้นมา และเสนอเข้ามาที่สถาบันคุรุพัฒนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้รับรองหลักสูตร เนื่องจากได้มีนโยบายว่าถ้าเป็นของหน่วยงานตนเอง ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก็ได้ หรือหน่วยงานตนเองจะเป็นผู้รับรองและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก็ได้ เนื่องจากใช้งบประมาณของตนเอง


 


ที่มา : ประชาสัมพันธ์คุรุสภา