ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2564

ภารกิจ รมว.ศธ 29 พฤษภาคม 2564
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมด้วย ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่างสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย กับ สำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่จะเกิดขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตครูและผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์, ประเมินผู้ขอรับการประเมินวิทยฐานะ, พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานวิทยฐานะ และพัฒนาเกณฑ์วิทยฐานะ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่จะเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วน (5 คานงัด) ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ สำนักงาน ก.ค.ศ. ทั้งในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะใหม่, การปรับระบบการประเมินวิทยฐานะ ควบคู่กับระบบการประเมินเงินเดือน, การปรับระบบการพัฒนาผู้บริหารก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง, การกำหนดเกณฑ์อัตรากำลังของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และการวางแผนการผลิตและระบบคัดกรองครูที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบการศึกษา
“การขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล ที่รวมไปถึงมาตรฐานตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และเกณฑ์อัตรากำลังต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน หากได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำด้านวิชาการ การศึกษา ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถาบันหรือหน่วยงานทางวิชาการที่ได้รับความเชื่อถือ ก็จะทำให้การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ถือเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการยินดีที่จะร่วมมือทางด้านวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่น ๆ กับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชนของเราร่วมกัน” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข, ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
ขอบคุณข้อมูล ปชส. สำนักงาน ก.ค.ศ.
29/5/2564
>