ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

 

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

 

         ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมโกวิทย์ วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น ๓  กระทรวงศึกษาธิการโดยกองทุนสงเคราะห์ได้รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ และเสนอเรื่องเพื่อทราบ โครงการ “กองทุนสัญจร (ปีที่ ๒)”ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่จะจัดขึ้น ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรม U-PLACEมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒ จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗  

          นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์ และแผนการปฏิบัติงานการสรรหาบุคคล เพื่อดำรงผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์ และร่างประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการสงเคราะห์และสวัสดิการ เกี่ยวกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานกองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. … รวมถึงการเพิ่มอัตราเงินบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วย

 

ปกรณ์/ข่าว
ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.