ประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ

ผลประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ
ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
E2 ครั้งที่ 8/2559


พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงานสานพลังประชารัฐ (คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ : Public-Private Steering Committee) ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) : E2 ประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชนของคณะทำงานดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2001 อาคาร 100 ปี SCG โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนคณะทำงานกลุ่มย่อยจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมประชุมหารือ โดยมีผลการประชุมในประเด็นที่สำคัญ สรุปดังนี้

● โครงการ Re-branding อาชีวศึกษา   อยู่ระหว่างเตรียมเผยแพร่ VDO InfoGraphic “อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ” ในรูปแบบสื่อออนไลน์และแบนเนอร์ผ่านทาง Facebook และ Google Display Network พร้อมนำไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (www.vec.go.th) และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจาย R-Radio (www.r-radionetwork.com) ซึ่งกระจายอยู่ในวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนและผู้ปกครอง ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาในการจัดทำสื่อว่า ควรเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์การเรียนอาชีวะ ตลอดจนข้อกังวลของพ่อแม่ผู้ปกครองได้ เช่น ความปลอดภัย ข้อมูลความต้องการคนของภาคเอกชนในแต่ละสาขาวิชา รายได้หรือค่าตอบแทน เป็นต้น

● โครงการ Excellent Model School (EMS)  ขณะนี้กำลังจัดทำเกณฑ์การประเมินสถานศึกษานำร่องโครงการ EMS ในระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual Vocational Education : DVE) ประกอบด้วยกรอบการประเมิน 5 หัวข้อ คือ 1) การสร้างข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและการสื่อสาร 2) การสรรหา 3) สถานที่ 4) บุคลากร 5) หลักสูตร รวม 26 ตัวบ่งชี้ โดยมีเงื่อนไขการประเมินในรูปแบบ Rating Scale 5 ระดับ หากสถานศึกษาใดผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะก้าวไปสู่การเป็น Excellent Model School ในระบบ DVE ได้ โดยในปีการศึกษา 2560 ได้กำหนดวิทยาลัยนำร่องโครงการ EMS (DVE) จำนวน 35 แห่ง ที่จะจัด Roadshow เพื่อพัฒนาและประชาสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่

 • ภาคเหนือ 8 แห่ง คือ
     – วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย : เซ็นทรัล
     – วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย : เบทาโกร
     – วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา : ฮอนด้า
     – วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ : เบทาโกร
     – วิทยาลัยการอาชีพเถิน : เบทาโกร
     – วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน : เบทาโกร
     – วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ : เบทาโกร
     – วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย : เบทาโกร

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 แห่ง คือ
     – วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น : SCG มิตรผล
     – วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น : มิตรผล
     – วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น : เบทาโกร
     – วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา : ซัมมิท
     – วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา : เซ็นทรัล
     – วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย : เซ็นทรัล
     – วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม : เบทาโกร
     – วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ : เบทาโกร
     – วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด : เบทาโกร

 • ภาคตะวันตก คือ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี : SCG

 • ภาคกลาง 12 แห่ง คือ
     – วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง : การบินกรุงเทพ
     – วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ : ซีพี ออลล์
     – วิทยาลัยพณิชยการบางนา : เซ็นทรัล
     – วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน : เซ็นทรัล
     – วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี : ไอ.ซี.ซี
     – วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี : SCG ช.การช่าง ฤทธา เบทาโกร
     – วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี : เบทาโกร
     – วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ : ฮอนด้า
     – วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี : เบทาโกร
     – วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี : ไมเนอร์
     – วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี : เบทาโกร
     – วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ : เบทาโกร

 • ภาคตะวันออก 4 แห่ง คือ
     – วิทยาลัยเทคนิคระยอง : SCG
     – วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี : IRPC
     – วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ : การบินกรุงเทพ
     – วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก : เซ็นทรัล

 • ภาคใต้ คือ วิทยาลัยเทคนิคถลาง : การบินกรุงเทพ

● การจัดทำ Database of Demand & Supply  ได้รายงานก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลความต้องการ (Demand) โดยใช้กลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด ท่องเที่ยวจังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการนำร่องทดลองใช้ Rayong Model ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้ในระบบ Cloud ใช้ชื่อกระทรวงศึกษาธิการ (www.moe.go.th/….)

● การจัดทำ Standards & Certification Center   ที่ประชุมเห็นด้วยกับการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และอ้างอิงตามกรอบคุณวุฒิอาเซียน (AQRF) 8 ระดับ ตามระดับการศึกษา โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นผู้จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในขณะเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะปรับหลักสูตรอาชีวศึกษาคู่ขนานไปด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน สามารถผลิตกำลังคนได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และได้รับค่าตอบแทนตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

นึ่ง ก่อนการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมได้ยืนสงบนิ่งถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่างานของกระทรวงศึกษาธิการที่สำคัญในโอกาสนี้ คือการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเข้าใจถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป พร้อมแนะนำให้ทุกคนตีความพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ตลอดจนปณิธานด้านการศึกษาของพระองค์ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการทำงาน และการจัดการศึกษา


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
ขอบคุณภาพเพิ่มเติม: กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
22/10/2559