ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สำหรับวางแผนและตัดสินใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)