ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office)