ประกาศเชิญชวน เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. จำนวน 5 รายการ