ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ในห้อง (MOE DATA CENTER) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565