ประกาศร่าง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)