ประกาศร่าง เรื่องซื้อชุดอุปกรณ์ห้องสอนทางไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)