ประกาศร่างจ้างทำใบประกาศเกียรติคุณบัตรแผ่นทองคำรีด