ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 87 ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ให้ผู้สอบได้ลำดับ 1- 18 ให้มารายงานตัววันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารัชมังคลาภิเษก

***หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ตามประกาศนี้