ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ (องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรวิชาชีพ)

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้มีประกาศ ๓ ฉบับ คือ
๑) ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนที่ได้รับการเสนอชื่อและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และการดำเนินการเพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา
๒) ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเสนอชื่อและมีคุณสมบัติครบถ้วน และการดำเนินการเพื่อรับการเลือกเป็น
กรรมการสภาการศึกษา
๓) ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรวิชาชีพที่ได้รับการเสนอชื่อและมีคุณสมบัติครบถ้วน
และการดำเนินการเพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา