ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด