ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีสอบ

ก.ค.ศ.ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ผอ.สพท.

ศึกษาธิการ – ดร.ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดเผยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ว่าสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 100 ราย แยกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 72 ราย และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 28 ราย

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ซึ่งมีการขึ้นบัญชีทั้งสิ้น 100 ราย ดังนี้

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 72 ราย

1) เขตพื้นที่ทั่วไป

– กลุ่มทั่วไป จำนวน 32 คน ได้แก่
1 นายเดช  ศิรินาม              
2 นายธนชน   มุทาพร         
3 นายคำปุ่น บุญเชิญ                  
4 นายชาญชัย รสจันทร์
5 นายวิบูลย์  ทานุชิต           
6 นายภูวนาท  มูลเขียน           
7 นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ     
8 นายสนอง  สุดสะอาด
9 นายศุภสิน ภูศรีโสม               
10 นายปราโมทย์ แสนกล้า        
11 นายดิเรก ต่ายเมือง         
12 นายชูศักดิ์ ชูช่วย                  
13 นายโชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง  
14 นายวีระ  ทวีสุข    
15 นายดำเนิน เพียรค้า                 
16 นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์      
17 นายอำนาจ บุญทรง
18 นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา
19 นายอภินันท์ บุญรอด       
20 นายไพรวัลย์  จันทะนะ    
21 นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
22 นายพรชัย โพคันโย         
23 นายสุดใจ มอญรัต          
24 นายสมรักษ์  ถวาย                    
25 นายอภิชัย  ทำมาน          
26 นายภัญญู  ภูริศรี            
27 นายไพจิต  ไชยฤทธิ์                  
28 นายพีรพงศ์ สุรเสน         
29 นายพัฒนะ งามสูงเนิน     
30 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร                
31 นายบรรพ์  ใสแจ่ม         
32 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล

– กลุ่มประสบการณ์ จำนวน 34 คน  ได้แก่
1
นางละออตา  พงษ์ฤทัศน์    
2
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช     
3 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี                   
4 นายอารักษ์ พัฒนถาวร     
5 นายเกิดมี
  สอนเมือง         
6
นายต่อศักดิ์  บุญเสือ                            
7
นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์          
8
นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์      
9
นายวิรัตน์  สกุณา                   
10
นายสุนาจ แก้วสุข              
11
นายชัชชัย ทับทิมอ่อน          
12
นายศักดา  แสงทอง           
13
นางภานิชา  อินทร์ช้าง            
14
นายทวนทอง  ศรีสวัสดิ์          
15
นายสะอาด ฟองอินทร์        
16
นายวินัย คุณวุฒิ          
17
นายจุฬา  ชิณวงศ์           
18
นายศักดิ์นิพน  สว่างวงศ์            
19
นายสง่า ศรีราม                  
20
นายประถม  เชื้อหมอ      
21
นายธานินทร์ ชลจิตต์              
22
นางสุดา จินตกานนท์       
23
นายรอง  ปัญสังกา          
24
นายวุฒิพล  ฉนำกลาง               
25
นายไพศาล  ปันแดน  
26
นายชูเกียรติ  ก่อเกิด       
27
นายตั้ง อสิพงษ์                
28
นายบุญสืบ กลิ่นธรรม     
29
นายวัลลภ  รองพล     
30
นายธันวา  ดีช่วย                                      
31
นายเจริญ  จำรัสกลาง         
32
นายบุญชู  จันทร์ดำ           
33
นายวันชาติ  บัวสิงห์                   
34
นายสิงห์ โพธิ์งาม

2) เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มทั่วไป จำนวน 2 คน ได้แก่
1 นายณรงค์  ศรีละมุล
2 นายประหยัด  สุขขี

กลุ่มประสบการณ์ จำนวน 4 คน ได้แก่
1 นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์
2 นายมนูญ  จันทร์สุข
3 นายสม  พุ่มแก้ว 
นายณัฎฐ์พัชร์  ศรีสังข์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีตำแหน่งว่าง 36 ตำแหน่ง แบ่งเป็นเขตพื้นที่ทั่วไป 33 ตำแหน่ง จะบรรจุกลุ่มทั่วไปได้ 16 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1-16 กลุ่มประสบการณ์ 17 ราย  ได้แก่ลำดับที่ 1-17 พื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง จะบรรจุจากกลุ่มทั่วไป 1 ราย กลุ่มประสบการณ์ 2 ราย


  • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 28 ราย

1) เขตพื้นที่ทั่วไป

กลุ่มทั่วไป จำนวน 12 คน ได้แก่
1 นายสงวนศักดิ์  เศรษฐีธัญญาหาร
2 นายภูมิชน  วัฒนะ
3 นายศังกร  รักชูชื่น
4 นายมงคลวิทย์ ทาปลัด
5 นายเสถียร  แสนอุบล
6 นายสิทธิชัย  มูลเขียน
7 นายสมชาย  รองเหลือ
8 นายพยอม  วงษ์พูล
9 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก
10 นายธีระวัฒน์ วรรณนุช
11 นายธนัญชัย  สายสุด
12 นายทรงศักดิ์  ไชยชมพู

กลุ่มประสบการณ์ จำนวน 14 คน ได้แก่
1 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์
2 นายปริญญา  ธรเสนา
3 นายศิริชัย  วงศ์พุฒ
 
4 นายสมศักดิ์ ทองเนียม

5 นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน
6 นายวรวิทย์  พรหมคช
7 นายภิญโญ  จันทรวงศ์
8 นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช
9 นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์
10 นายโกศล ฐานะ
11 นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
12 นายคำจันทร์  รัตนอุปการ
13 นายมรกต กลัดสอาด
14 นายทวีศิลป์  สารแสน

2) เขตพื้นที่พัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มประสบการณ์ จำนวน 2 คน ได้แก่
นายธนู นูนน้อย
นายสะอาด  อุสมา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีตำแหน่งว่าง 14 ตำแหน่ง แบ่งเป็นเขตพื้นที่ทั่วไป 13 ตำแหน่ง จะบรรจุกลุ่มทั่วไป 6 ราย กลุ่มประสบการณ์ 7 ราย และพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1ตำแหน่ง บรรจุจากกลุ่มประสบการณ์ 1 ราย

 

เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวด้วยว่า หลังจากนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยมีระยะเวลาในการพัฒนาไม่น้อยกว่า 30 วัน และ สพฐ.ซึ่งเป็นส่วนราชการต้นสังกัดจะเป็นผู้ดำเนินการพัฒนา สำหรับบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้จะมีอายุการขึ้นบัญชี 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการคัดเลือกคือ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปิดสอบครั้งใหม่ จากการประสานงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คาดว่าจะมีตำแหน่งว่างรองรับการบรรจุได้อีกประมาณ 40 ตำแหน่ง

ดรุวรรณ บุญมาก
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
17/7/2557