ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ