ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2565

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง