ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 7 รายการ

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

   ครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 7 รายการ จำนวน งาน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๑ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ ชั้น ๑ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.vec.go.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๐๐๘๑-๕๕๕๕ ต่อ ๑๒๒๐ ในวันและเวลาราชการ

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 
(นายชาญเวช บุญประเดิม)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ศุภณัฐ สาระทิพย์)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาย ศุภณัฐ สาระทิพย์ นักวิชาการพัสดุ
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E002/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015000918&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure