ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดตรัง
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ
ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
……………………………………..
 

          ด้วยจังหวัดตรัง โดยค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ รายการ  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของจังหวัดตรัง โดยค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดตรัง โดยค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่   ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ  ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองเอกสาร   ประกวดราคาจ้าง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา   ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ  สำนักงานลูกเสือจังหวัดตรัง (ห้องมิตรสัมพันธ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  และกำหนดเสนอราคาในวันที่    ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๖,๐๐๐ บาท ได้ที่   สำนักงานลูกเสือจังหวัดตรัง  (ห้องมิตรสัมพันธ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ในวันที่   ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่   ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา   ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา   ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.trang1.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๔-๓๐๗๓๘๖๖,๐๘๔-๕๔๑๖๒๐๖ ในวันและเวลาราชการ

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 
(นายสมศักดิ์  ปะริสุทโธ  เหมทานนท์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
 
 

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย สินชัย หมวดมณี)
 หัวหน้าค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย สินชัย หมวดมณี หัวหน้าค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ

 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1443/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065299618&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure