บูรณะ ปรับปรุงอาคารราชวัลลภ

ศธ.เตรียมบูรณะ ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม)


ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยท่านผู้หญิงบุตรี  วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมพิธีบวงสรวง งานบูรณะ ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม) เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.09 น. ณ บริเวณสนามหน้าอาคารราชวัลลภ โดยมีผู้บริหารฝ่ายการเมือง, ผู้บริหารองค์กรหลัก, ผู้แทนจากกรมศิลปากร, ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตลอดจนข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ กล่าวว่า อาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษม แต่เดิมเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงพระราชทานให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลที่ 6) แต่เนื่องจากตอนเริ่มสร้างวังแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินการสร้างต่อ เมื่อสร้างเสร็จทรงโปรดเกล้าให้ใช้เป็นโรงเรียนการเรือนและเป็นสถานพยาบาลสำหรับข้าราชการ บริพาร รวมทั้งเป็นที่ทำการของกรมมหรสพ

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) ได้ยกวังจันทรเกษมให้เป็นอาคารที่ทำการของกระทรวงธรรมการ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาธิการ โดยปัจจุบันยังเก็บรักษาตราราชวัลลภไว้ที่อาคารราชวัลลภแห่งนี้ และถึงเวลาที่ต้องทำการบูรณะให้มีความแข็งแรงมั่นคง เพื่อเป็นสถานที่ทำงานของข้าราชการและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณะครั้งนี้ เนื่องจากที่ตรงนี้เคยอยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยจะดำเนินการบูรณะซ่อมแซมอาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษม ร่วมกับกรมศิลปากร และกระทรวงวัฒนธรรม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การบูรณะและอนุรักษ์วังจันทรเกษม ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ เนื่องจากพบว่าปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ทั้งโครงสร้างหลังคา วัสดุมุงหลังคา บานประตู หน้าต่าง วัสดุปูพื้น ผนัง สีอาคารทั้งภายในและภายนอก ลวดลายประดับตกแต่งอาคาร ระบบระบายน้ำ และภูมิทัศน์โดยรอบเสื่อมสภาพ เพราะไม่เคยมีการบูรณะครั้งใหญ่ นับตั้งแต่มีการก่อสร้างขึ้นเป็นเวลานานกว่า 108 ปี โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณในการบูรณะครั้งนี้ ผ่านมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ เพื่อถวายเป็นการเฉลิมฉลอง 108 ปี แห่งการสถาปนาวังจันทรเกษมในปี 2560 ด้วย


โดยขณะนี้ได้ทำการสำรวจและวางแผนการบูรณะเบื้องต้นไว้แล้ว คาดว่าจะบูรณะวังจันทรเกษมให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 โดยมีบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ยินดีพร้อมใจช่วยบริจาคเงินสนับสนุนการบูรณะอาคารราชวัลลภแห่งนี้ อีกทั้งมีแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคทุนทรัพย์ ซึ่งไม่ได้เป็นการบังคับ แต่เป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจ


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
25/7/2559