นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าว ศธ.360 องศา 17 กรกฎาคม 2560

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้า (ร่าง) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และพิจารณาประเด็นนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561จำนวน 13 ประเด็น คือ 1) การยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของประเทศ 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ 3) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 4) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 5) การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 6) การผลิตและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการ 7) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 8) การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) 9) การส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา 10) การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในภูมิภาค 11) การอ่านออกเขียนได้ 12) โรงเรียนขนาดเล็ก และ 13) ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร โดยทั้ง 13 ประเด็นต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนตรงกันทุกหน่วยงานทั้งนี้ได้เน้นย้ำเรื่องของข้อมูลการตรวจราชการต้องเป็นประโยชน์ใน 3 เรื่อง คือ ข้อมูลเพื่อการแก้ไข  ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น  และข้อมูลในเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้กำหนดระยะเวลาการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ให้เป็นไปตามปีการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางาน พร้อมทั้งจะใช้แอพพลิเคชั่นมาใช้ในการตรวจราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ตรวจราชการ โดยเห็นชอบให้ สป.ขอข้อมูลจากหน่วยงานในทุกสังกัดได้ แต่ข้อนั้นต้องสอดคล้องกับประเด็นเชิงนโยบาย และKPI

อิชยา/สรุป,ธเนศ/ภาพ

                                                                                                          กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.