นักวิจัยจุฬาฯ ผลิตถุงพลาสติกชีวภาพ

             ถุงพลาสติกชีวภาพ หรือ GardenFresh สามารถยืดอายุพืชผลสดได้นาน 2-10 เท่าหลังใช้งานเสร็จ เมื่อฝังกลบในดินจะสามารถย่อยสลายหมดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับไอน้ำตามธรรมชาติภายในเวลา 4 เดือน ไม่สร้างปัญหาแก่สิ่งแวดล้อมโลกช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตลอดระยะเวลาที่เก็บถนอมคุณค่าทางโภชนาการของพืชผลสดและเพิ่มขีดความสามารถในการยืดอายุพืชผลสด ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ลดปัญหาพืชผักผลไม้สดเน่าเสียง่าย 


            รศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ หัวหน้าทีมคิดค้นถุงพลาสติกชีวภาพเปิดเผยว่า นวัตกรรมถนอมอาหารดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อผลิตปริมาณให้ได้มากขึ้นตามความต้องการของเกษตรกรและผู้ส่งออก จากการศึกษาการยืดอายุเห็ดฟางโดยถุงพลาสติกชีวภาพนำไปสู่การศึกษาการยืดอายุพืชผลสดหลายๆชนิด โดยเฉพาะชุดอาหารพร้อมปรุง เช่น ชุดส้มตำ ชุดต้มยำซึ่งมักเป็นผักที่มีการถูกตัดแต่งแล้ว ทำให้เน่าเสียง่ายถุงพลาสติกชีวภาพนี้ช่วยขยายอายุการเก็บรักษาให้ยาวนานขึ้นเนื่องจากการเก็บรักษาคุณภาพในถุงพลาสติกย่อยสลายมีศักยภาพที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องมีการทดสอบกับพืชหลายชนิด ขณะนี้ทีมงานได้พัฒนาถุงพลาสติกชีวภาพอีกสูตรที่เหมาะกับการยืดอายุมะม่วงโดยเฉพาะ นานขึ้นถึง 4 สัปดาห์ เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส และเมื่อนำออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน มะม่วงน้ำดอกไม้มีการสุกปกติ และไม่พบการเน่าเสียของผลมะม่วงเลย


 


            รศ.ดร.อนงค์นาฏกล่าวเพิ่มเติมว่า จุฬาฯ ได้จัดตั้งสวนนวัตกรรมอาหารสีเขียว (CU Green Food Innovation Park) ที่จังหวัดสระบุรีเพื่อเป็นจุดนัดพบของมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยด้านอาหารเกษตร และกลุ่มธุรกิจ SME ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างเครือข่ายความรู้และร่วมวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตอาหารและผลิตบุคลากรเพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย โดยมีเป้าหมายจะเป็นต้นแบบเทคโนโลยีสะอาด แหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน และสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืนโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากหลายคณะจากจุฬาฯ เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนานวัตกรรมด้านโภชนาการ ช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารและศักยภาพของผลิตของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากCU Green Food Innovation Park ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวน้ำสุโขทัยพร้อมทานในบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากฟิล์มที่มีคุณสมบัติพิเศษน้ำเห็ดถั่งผสมเจียวกู้หลานและอินนูลิน และ ซอสสเต๊ก รวมถึงนวัตกรรมการยืดอายุการเก็บอาหารโดยการใช้แผ่นฟิล์มที่ย่อยสลายได้และเทคโนโลยีอื่นๆ


 


ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/51872