นร.ไทยคว้า 6 เกียรติคุณประกาศฟิสิกส์โอลิมปิกทวีปเอเชีย

           ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าตามที่ สสวท.ได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยจำนวน 8 คน เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 20ระหว่างวันที่ 4 – 13 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองแอดิเลด  เครือรัฐออสเตรเลีย ปรากฏผลว่านักเรียนไทยได้ 6 เกียรติคุณประกาศ ประกอบด้วย
          นายญาณภัทร  พินิจพิชิตกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  นายธิติพัทธ์  จันทราพิรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  นายพัสกร  โพธานันท์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  นายภากร  นันทอารี  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นายลภัส  เปรมเจริญ โรงเรียนกำเนิดวิทย์  นายสรวิชญ์  อุดมผลชัยเจริญ       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม  พร้อมกันนี้ยังมีนักเรียนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันนี้อีก 2 คนคือ นายจุลจักร จงพิพัฒนากูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นายณพ เติมตฤษณา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  คณะอาจารย์ประกอบด้วย ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หัวหน้าทีม  ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  รองหัวหน้าทีม ดร.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยหัวหน้าทีม  ผศ.ดร.นิรุต ผุสดี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม และ นายกฤษชพล ทิวพุดซา สสวท. ผู้จัดการทีม     


ที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง