นร.โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ รับรางวัลยุวเกษตรกรดีเด่น

                 เด็กชายณัฐวุฒิ   พูลพงษ์   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จากโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์  อำเภอศรีสำโรง  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุโขทัย เขต2 รับประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1  สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ในการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด  ประจำปี 2562  จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย  กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ที่มา :