ทำงานช่วงปิดภาคเรียน

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สนย.สป.) ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต ให้นักเรียนนักศึกษาเกิดค่านิยมในการทำงานและมีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ของสังคม รวมทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้อีกด้วย

กระทรวงศึกษาธิการจะจ้างนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จากทั่วประเทศ ลักษณะงานที่ทำจะเป็นงานที่เหมาะสม ปลอดภัย และมีการเดินทางที่สะดวก โดยสถานที่ทำงานจะเป็นส่วนราชการ/สถานศึกษา ที่ประสงค์จะรับนักเรียนนักศึกษาเข้าทำงานในอัตราวันละ 200 บาท มีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2558 ณ ส่วนราชการ/สถานศึกษาที่ดำเนินโครงการ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานได้ระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2558

ในเบื้องต้นคาดว่าจะมีนักเรียนนักศึกษาเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 7,326 คน ดังนี้

  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 2,250 คน

  • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 1,200 คน

  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1,200 คน

  • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 2,676 คน (สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย : สำนักงาน กศน., สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน : สช., สนย.)

สำหรับงบประมาณที่ใช้ ประมาณ 33 ล้านบาท

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีมีผู้ห่วงใยประเด็นการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานนั้น เป็นการจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะเป็นการจ้างชั่วคราวระยะสั้นๆ และเป็นการปฏิบัติตามระเบียบเฉพาะ รวมทั้งเป็นการดำเนินโครงการเพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาเป็นหลัก จึงไม่เข้าข่ายการจ้างงานแรงงานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด ส่วนอัตราค่าตอบแทนนักเรียนนักศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่า เพื่อให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในยุคปัจจุบัน จึงได้เสนอเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางขอเพิ่มอัตราค่าตอบแทนให้สูงขึ้นเป็นวันละ 300 บาท แต่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ในช่วงนี้กระทรวงศึกษาธิการสามารถดำเนินโครงการนี้ได้ทันที

นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน
20/3/2558