ถอดสูตร น.ศ. มทร.พระนคร กับรางวัล เยาวชนคนเก่ง

         

 

          โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2545 โดยได้คัดเลือกเยาวชนผู้มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี มีความสามารถในด้านต่าง ๆ อายุระหว่าง 15-22 ปี จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พระนามาภิไธย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เยาวชนในการดำรงตน เป็นแบบอย่างทีดี่สำหรับเด็กและเยาวชนทั่วไป  ซึ่งปีนี้ โครงการเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีพิธีรับเข็มพระนามาภิไธย ย่อ สธ.เยาวชนคนเก่ง ซึ่งได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย วังสวนจิตลดา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562  ทั้งนี้หนึ่งในเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 9/2562 ที่ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท คือ นายธนากร ขันทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

          นายธนากร ขันทอง กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจต่อตนเองและครอบครัว ที่ได้มีโอกาสรับรางวัลนี้   “ทั้งนี้จุดเริ่มต้นของรางวัลดังกล่าว เมื่อครั้งที่ตนศึกษาที่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จนได้รับการคัดเลือกจากศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2562  โดยมีหน้าที่จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงาน ในการช่วยเหลือเยาวชนคนอื่น ๆ ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาในหลายๆ ด้าน อาทิ ครอบครัว การศึกษา ความรุนแรง เป็นต้น”

          นายธนากร ขันทอง กล่าวอีกว่า ผลงานเด่นที่ทำให้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนคนเก่งในครั้งนี้ คือการเป็นตัวแทนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ในโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ สร้างฝันสู่ธุรกิจ (ธุรกิจไอศกรีมมะพร้าวเผา) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด้านความเป็นไปได้และผลประกอบการดีเด่น เมื่อปี 2560  นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งประธานสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลร่อนทอง ประธานสภาเด็กและเยาวชน อำเภอบางสะพาน  ประธานสภาเด็กและเยาวชนภาค/ประเทศไทย อนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อนุกรรมการสาธารณสุขบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อนุกรรมการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด คณะบริหาร ศอ.ปส.ย.ภาคกลาง 7  โดยมีหน้าที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการสืบสานวัฒนธรรมไทย การต่อต้านคอรัปชั่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์และการยับยั้งยาเสพติดในวัยรุ่น  “ใน 1 จังหวัด จะมีเยาวชนคนเก่ง 1 คน ซึ่งทางโครงการมุ่งหวังให้เยาวชนทุกคนได้รับความรู้ และการฝึกอบรมให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ มีความเข้าใจในเหตุและผลของปัญหา มีความสามารถด้านมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป”

          นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างแท้จริง เพราะเยาวชนยุคประเทศไทย 4.0 นอกจากจะต้องเป็นคนเก่ง มีผลการเรียนดีแล้ว ยังต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี มีศีลธรรม จริยธรรม และสุดท้ายเยาวชนทุกคนต้องพร้อมที่จะกลับไปทำประโยชน์แก่ท้องถิ่นของตนต่อไป

 

 

 

 

 

 

ที่มา  :  บ้านเมือง