ตั้งกรรมการปฏิรูปการศึกษา

ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ.กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 กำหนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ ได้แก่ การเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน สังคม และอื่นๆ

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) จึงได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกศ. 725/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย
นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ 
นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ 
นายตวง อันทะไชย 
นางทิชา ณ นคร 
ายมีชัย วีระไวทยะ

คณะกรรมการ  โดยมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ นายกฤษณพงศ์  กีรติกร และพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ โดยมีกรรมการอีก 21 คน ประกอบด้วย
– พลเอก สุทัศน์  กาญจนานนท์กุล 
– นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
– นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 
– นายวิจารณ์ พานิช 
– นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ 
– นายสมชัย ฤชุพันธุ์ 
– นางประภาภัทร นิยม
– นายวรากรณ์ สามโกเศศ 
– นางสิริกร มณีรินทร์ 
– นายนคร ตังคะพิภพ 
– นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
– นายอมรวิชช์ นาครทรรพ 
– นายสมพร ใช้บางยาง 
– นางสุทธศรี วงษ์สมาน
– นายแพทย์กำจร ตติยกวี
– นายกมล  รอดคล้าย 
– นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์
– นายพินิติ รตะนานุกูล เป็นกรรมการและเลขานุการ
 
นายประวิต เอราวรรณ์  นายชาญ ตันติธรรมถาวร และนายเฉลิมชนม์  แน่นหนา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่จัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อปฏิรูปด้านการศึกษา เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้านการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควร รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เพื่อดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

Published 
3/12/2557