ตัวชี้วัดสำคัญ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำตัวชี้วัดสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนที่กำลังศึกษามีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเสมอภาค กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ มีผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยมีระบบบริหารจัดการการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน