ด่วน! ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ  จำนวน 1  ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ   

      1.  วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อัตราค่าจ้าง 7,940.- บาท สัญญาจ้างรายปี

 

      หลักฐานที่นำมาสมัคร      – รูปถ่าย 2 ใบ

                                         – ใบรับรองวุฒิที่จบ หรือใบรายงานผลการศึกษา

                                         – สำเนาทะเบียนบ้าน

                                         – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

       2.  มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

       3.  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของ Microsoft office ได้ทุกโปรแกรม

 

รับสมัคร        วันที่ 22  กรกฎาคม 17 สิงหาคม 2553 (รับสมัครตามวัน เวลา ราชการ) เวลา 8.30 16.30 น. กลุ่มสนับสนุนและฝึกอบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 4 โทรศัพท์ 02 628 5643-4  กด 0, 20,  21

 

สอบสัมภาษณ์  วันที่ 18 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศทก. อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 4

 

ประกาศผล      วันที่ 19 สิงหาคม 2553 ที่มุม KM ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 4 หรือที่ www.moe.go.th เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 23 สิงหาคม 2553