ซอฟต์แวร์สอนเด็กแพทย์ผลงาน มธ.ชิ้นแรกในโลก

คนดีโรงเรียนเด่นในวงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551
ซอฟต์แวร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะชิ้นแรกของโลก ผลงานอาจารย์ธรรมศาสตร์ รับรางวัลผลงานส่งประดิษฐ์ประจำปี 50 เผยเน้นโจทย์ปัญหาทางการแพทย์เป็นหลัก มุ่งฝึกนักเรียนแพทย์ให้รู้จักคิดแก้ปัญหาก่อนออกรักษาจริง

ท.พ.หญิง ดร.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้ประดิษฐ์ "โคเม็ท" ซอฟต์แวร์ช่วยสอน กล่าวว่า โคเม็ทเป็นซอฟต์แวร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะชิ้นแรกของโลก สำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์ โดยออกแบบสนับสนุนให้เรียนรู้แบบกลุ่ม โดยใช้ปัญหาทางการแพทย์เป็นหลักในการสอน เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน

"ซอฟต์แวร์มีลักษณะเด่นที่โครงสร้าง ที่สามารถนำไปใช้ได้กับปัญหาทางการแพทย์ทุกสาขา รวมทั้งสามารถใช้กับผู้เรียนได้ไม่จำกัดจำนวน ภายใต้ระบบเครือข่ายโคเม็ท ขณะที่การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาทางการแพทย์เป็นหลัก จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และฝึกทักษะการแก้ปัญหาที่เกิดกับคนไข้ ควบคู่กับการศึกษาองค์ความรู้อื่นๆ ทางการแพทย์" ท.พ.หญิง ดร.ศิริวรรณ กล่าว

สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว ซึ่งพัฒนาร่วมกับ ดร.ปีเตอร์ ฮัดดาวี จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้ทดสอบใช้กับนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ ชั้นปี 2 และ 3 ที่เรียนกับคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ โดยเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาในการรักษาก่อนและหลังการเรียนรู้ กับกลุ่มที่เรียนกับอาจารย์แพทย์ พบว่า นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยระบบโคเม็ท มีทักษะการแก้ปัญหาสูงกว่ากลุ่มที่เรียนกับอาจารย์แพทย์

ฉะนั้น จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าระบบช่วยสอนอัจฉริยะนี้ สามารถนำไปใช้งานได้จริง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอนได้อย่างดี ส่งผลให้ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2550 จากสภาวิจัยแห่งชาติ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.