ช่องทางร้องเรียน หน่วยงานภายนอก ศธ.

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา

สายด่วน 1676

โทรศัพท์ 02-141-9100

โทรสาร 0-2143-8341

Website : www.ombudsman.go.th

ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC)

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC

สายด่วน 1111

E-mail : contact_1111@gcc.go.th

ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี

โทรศัพท์ 02 283-1270-84

โทรสาร 02 283 4525

E-mail : ccc@opm.go.th

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สายด่วน 1166

เว็บไซต์ www.ocpb.go.th

เว็บไซต์ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ https://complaint.ocpb.go.th

ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

สายด่วน 1567

โทรศัพท์ 02-222-1141-55

โทรสาร 02-222-6838

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สายด่วน 1166

โทรศัพท์ 02-141-3800

โทรสาร 02-143-9563

E-mail : info@nhrc.or.th