ชุมนุมยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด “งานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในชาติ พร้อมปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ประกอบกับในปี 2562 เป็นวาระอันมงคลยิ่งสำหรับชาวไทย เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ตามโบราณราชประเพณีอย่างสมบูรณ์

จึงได้จัดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการรวมพลังสมาชิกยุวกาชาดจากทั่วทุกภาคของประเทศ จำนวน 5,410 คน อยู่ค่ายพักแรม 6 วัน 5 คืน แบ่งเป็น 10 ค่ายย่อย โดยมีกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น อาทิ กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด กิจกรรมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมรอบกองไฟ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้น โดยมีสถานศึกษา ศึกษาธิการภาค และหน่วยงาน กว่า 37 รายจากทั่วประเทศ ให้การสนับสนุนและร่วมจัดงานในครั้งนี้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยมุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับประสบการณ์และทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติสุข

โดยกิจกรรมการอยู่ค่ายยุวกาชาด
เป็นกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เน้นการฝึกทักษะชีวิตด้วยการดูแลตนเอง เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าสมาชิกยุวกาชาดทุกคน มีความตั้งใจที่จะประกอบคุณงามความดี มีน้ำใจ มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ มีระเบียบวินัยและมีคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น สมาชิกยุวกาชาดทุกคนจึงเป็นพลังและกลไกที่สำคัญ ในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่น

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
21/8/2562