จ้างเหมาถ่ายบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีวบประมาณ พ.ศ. 2564