จ้างพิมพ์หนังสือชุดความรู้ยุวกาชาด 5 กิจกรรม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  จ้างพิมพ์หนังสือชุดความรู้ยุวกาชาด 5 กิจกรรม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกิจการนักเรียน
            สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    240,000.-  บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    22  สิงหาคม  2559
เป็นเงิน   240,000.-   บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)   – 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1    โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
4.2   –
4.3    –
 5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
                 นายวิรัตน์  ปองเปี่ยม  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
                 นางกัลยาณี  พันศิริพัฒน์  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
                 นายปัญญา ศรีสำราญ  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ