จุฬาฯ วิจัยชุดตรวจเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง

 

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยผลการวิจัยพัฒนาชุดตรวจดีเอ็นเอเซ็นเซอร์สำหรับเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง(Biosensor for Rabies Virus in Companion Animal) เพื่อควบคุม ป้องกัน และตรวจติดตามโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้ง่าย พร้อมพัฒนาเป็นสินค้าออกสู่ท้องตลาดในอนาคต
     รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ในแต่ละปี โรคพิษสุนัขบ้าเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเสียชีวิตของคนนับแสนทั่วโลก เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อทางระบบประสาทจากสัตว์สู่คน ซึ่งเมื่อเชื้อไวรัสแพร่มาสู่คน จะเข้าไปในระบบการทำงานของประสาทส่วนกลาง เป็นสาเหตุทำให้เกิดการอักเสบในสมองและถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและตรวจหาเชื้อให้ได้อย่างรวดเร็ว ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้รับการประสานงานจากบริษัท โปร เทส คิท จำกัด ให้ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยพัฒนาชุดตรวจดีเอ็นเอเซ็นเซอร์สำหรับโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อควบคุม ป้องกัน และตรวจติดตามโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. อรรณพ สุริยสมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะผู้วิจัย ได้ทำการศึกษาและพัฒนาผลงานวิจัย คือ “ชุดตรวจดีเอ็นเอเซ็นเซอร์สำหรับเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง” จนประสบผลสำเร็จและได้ส่งผลงานวิจัยดังกล่าวไปประกวดในเวทีระดับโลก ทั้งยังสามารถคว้ารางวัลนานาชาติมาถึง 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลเหรียญทองเกียรติยศสาขายาและสุขภาพจากประเทศสเปน โล่รางวัลพิเศษสาขาแพทย์และสุขภาพจากประเทศสเปน รางวัลพิเศษด้านนวัตกรรมจากประเทศโรมาเนียและรางวัลพิเศษด้านนวัตกรรมจากประเทศอิหร่าน  
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสในตระกูลแรปโดไวริดี (Rhabdoviridae) โดยโรคพิษสุนัขบ้าพบได้ทั้งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งสัตว์บกและสัตว์ปีก ซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถติดเชื้อได้ง่าย โดยสุนัขและแมวเป็นสัตว์ที่มีความไวต่อการติดเชื้อและ
เป็นสัตว์ที่นำโรคมาสู่คนบ่อยที่สุด การพัฒนาชุดตรวจดีเอ็นเอเซ็นเซอร์สำหรับเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงที่คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษานี้เป็นชุดตรวจอย่างง่ายสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงจากตัวอย่างน้ำลายในภาคสนาม ด้วยวิธีการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอที่อุณหภูมิระนาบเดียว (Loop mediated isothermal amplification, LAMP) ร่วมกับการตรวจผลด้วยวิธีการไบโอฟลูออเรสเซนต์ (Bio-fluorescent) ของโมเลกุลโพรบ (Probe) ที่ติดสีและจับตัวกับดีเอ็นเอโดยทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิห้องและสามารถทราบผลได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วจากการอ่านสัญญาณการตรวจด้วยโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการควบคุม ป้องกัน ตรวจติดตามโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้ง่าย พร้อมที่จะพัฒนาเป็นสินค้าออกสู่ท้องตลาดในอนาคต

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/84430