จากพระราชกระแสฯ...สู่การพัฒนาครูทั้งระบบ

ข่าว ศธ.360 องศา 05 กรกฎาคม 2560

 

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมงาน “จากพระราชกระแสฯ...สู่การพัฒนาครูทั้งระบบ” โดยมีนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ

 

 

จากพระราชกระแสฯ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อพัฒนาคุณภาพครูและคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครู ซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพสมบูรณ์พร้อมในทุกด้านเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

 

 

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดกรอบแนวทางในการปรับระบบการประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาครูให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกัน เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าระบบใหม่นี้จะเสริมสร้างคุณภาพครู ให้สามารถเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในชั้นเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

 

 

ทั้งนี้ ก.ค.ศ.ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะและหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูแนวใหม่ คือ 1) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะ 2) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนาขึ้น ทำหน้าในการพิจารณาองค์รวมของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ โดยเบื้องต้นได้มีการรับรองหลักสูตรการอบรมและพัฒนาครูไปแล้วรวม 1,460 หลักสูตร เพื่อให้ข้าราชการครูเลือกเข้ารับการพัฒนาได้ตามความต้องการ และทำให้ส่วนราชการสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อิชยา/สรุป,กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.