จัดจ้างเอกชนดำเนินการจัดงานโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษาครั้งที่ 2 ภาคใต้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


 


1.       ชื่อโครงการ จัดจ้างเอกชนดำเนินการจัดงานโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา   


               ครั้งที่ 2 ภาคใต้


/หน่วยงานเจ้าของโครงการ    สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.    


2.       วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   2,400,000.-บาท


3.       วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)   19  กุมภาพันธ์  2558


เป็นเงิน   2,400,000.-บาท             บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)                               บาท


4.       แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


4.1  บริษัท เอช ดี พี อี จำกัด


4.2  บริษัท ก้าวดีอินโนเวชั่น จำกัด


4.3  บริษัท กิมไล้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด


          5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 


                     1. นายชัยชาญ  ช่วยโพธิ์กลาง  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


                     2. นายบุญชื่น  วิบูลย์  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ               


                     3. นางรจนา  สินที  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ               


                     4. พ.จ.อ. หญิงอรวรรณ กองคำ  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ