จัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมครุภัณฑ์ ๑ รายการ