จบอาชีวะ’โลจิสติกส์’ การันตีเงินเดือน 2 หมื่นบาท

          เกศกาญจน์ บุญเพ็ญ
          กรุงเทพธุรกิจ อนาคตอันใกล้กลุ่มจังหวัดแนวริมโขงจะกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ ทางราง และทางบก จังหวัดอุดรธานีจะเป็นพื้นที่จัดเก็บสินค้าจำนวนมหาศาล กลุ่มธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการขนส่งสินค้า จากทุกสายไม่ว่าจะมาจากเส้นทางหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร หนองบัวลำภู ต้องมุ่งตรงมาที่อุดรธานี จำเป็นต้องเร่งพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการคลังสินค้า รองรับตลาดแรงงานที่จะเติบโตมากขึ้น
          วิทยาลัยอาชีวศึกษา (วอศ.) อุดรธานีจัดการศึกษาสาขาโลจิสติกส์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาตั้งแต่ปี 2559 รุ่นๆละ 40 คน ปีนี้ได้ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะผลิตอาชีวะสาขาโลจิสติกส์ระดับพรีเมียม นำหลักสูตร Chongqing City Management College : CCMC สาธารณรัฐประชาชนจีน มาใช้ มีบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ มาร่วมพัฒนาหลักสูตรใช้เวลาเรียน 2 ปีครึ่งจากปกติเรียน 3 ปี นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการ วอศ.อุดรธานี อธิบายว่า การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน หรือ เอชเอสเค (HSK Hanyu Shuiping Kaoshi) ระดับ 3 ที่จะมีทั้งเรื่องการฟัง การอ่าน และการเขียนคำศัพท์ และการเรียงประโยคให้ถูกไวยากรณ์ ให้เป็นพรีเมียมแท้จริง และภาษาจีนต้องผ่านการทดสอบระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือ โทอิคไม่น้อยกว่า 350 คะแนน  นักศึกษาปวส.ที่จบหลักสูตรใหม่นี้ จะได้รับทวิวุฒิ หรือ 2 วุฒิการศึกษา คือ วุฒิการศึกษาระดับปวส.และวุฒิของ CCMC รวมถึงต้องผ่านทดสอบสมรรถนะ มาตรฐานวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ชั้น 4 คือ สามารถปฏิบัติงานวางแผน รับส่งสินค้า บริหารจัดการคลังสินค้า
          ทั้งนี้ ในแผนจัดการศึกษาหลักสูตรใหม่ ได้เสนอของบประมาณเพื่อใช้สร้างห้องปฏิบัติการไปด้วย ประมาณ 10-15 ล้านบาท ระหว่างการเรียนการสอน สามารถใช้ห้องปฏิบัติการของสถานประกอบการได้ ครูผู้สอน ปัจจุบันมีอยู่ 2 คนที่สอนสาขาโลจิสติกส์ สถานประกอบการ 3 แห่งจะส่งครูพี่เลี้ยงมาช่วยสอนแห่งละ 1 คน และมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีก 3 คนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่วนสื่อการสอน ครุภัณฑ์ต่างๆ มี วอศ.นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิค (วท.)ลำพูน และวท.ราชบุรี ร่วมสนับสนุน ส่วนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการนักศึกษาจะได้รับการดูแลที่พัก ค่าเดินทางและได้รับประกาศผ่านการฝึกงาน “การจัดการเรียนมีคุณภาพทั้งทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน รองรับการจ้างงานในอนาคต  มีสถานประกอบการร่วม พัฒนา มีมาตรฐานวิชาชีพการันตี   เด็กกลุ่มนี้มีต้นทุนดีระดับพรีเมียม ที่สำคัญเงินเดือนเริ่มที่ 20,000-25,000 บาท” นิรุตต์ กล่าว
          ทั้งนี้ จะเปิดสาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์ ปวส.ปี 1 จำนวน 100 คน ในจำนวนนี้ 80 คนจะเรียนภายในประเทศตลอดหลักสูตร และจะคัดเลือก 20 คน ไปเรียนที่จีนเป็นเวลา 1 ปี โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย ส่วนเวลาอีกครึ่งปีเป็นการฝึก ปฏิบัติงาน ผู้สมัครต้องจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 สาขา การตลาด การจัดการสำนักงาน คอมพิวเตอร์ และหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 การคัดเลือกจะใช้วิธีการสอบ เพื่อคัดคนที่มีความรู้ ความสามารถ ตามเป้าหมาย จากนั้นผู้ผ่านการ คัดเลือกต้องเรียนปรับพื้นฐาน จากนั้นสถานประกอบการที่เข้าร่วมจัดการศึกษาจะคัดเลือกไปปฏิบัติงานในแต่ละแห่ง สำหรับหลักสูตรอาชีวะพรีเมียมจะรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 ใน 6 สาขานำร่อง ได้แก่ สาขาระบบขนส่งทางราง สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาช่างอากาศยาน สาขาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม สาขาโลจิสติกส์ และสาขาสมาร์ท ฟาร์มมิ่ง โดยสาขาโลจิสติกส์ ขณะนี้ มีเพียง วอศ.อุดรธานี ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินการเพียงแห่งเดียว
          ‘6 สาขาวิชา’19 อาชีวะพรีเมียม กรุงเทพธุรกิจ หลักสูตรอาชีวะพรีเมียม 6 สาขาวิชา ใน 19 วิทยาลัย ประกอบด้วย
          1. สาขาระบบขนส่งทางราง หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เรียน 3 ปี เปิดสอนใน 4 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพ (วก.) บ้านไผ่ วิทยาลัยเทคนิค (วท.)สุราษฎร์ธานี วท.วาปีปทุม และวท.ชลบุรี กลุ่มวิทยาลัยคู่ความร่วมมือจากจีน ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาการรถไฟหวู่ฮั่น วิทยาลัยและอาชีวศึกษาการรถไฟเทียนจิน วิทยาลัยเทคนิคการรถไฟความเร็วสูงหูหนาน และวิทยาลัยการคมนาคมขนส่งสาธารณะฉงชิ่ง
          2. สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ หลักสูตรระดับปวส. เรียน 2 ปีครึ่ง เปิดสอนใน 2 วิทยาลัย ได้แก่ วท.พระนครศรีอยุธยา และวท.มีนบุรี จับคู่กับวิทยาลัยของจีน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย
          3. สาขาช่างอากาศยาน หลักสูตรระดับปวส.เรียน 2 ปี อิงมาตรฐานสากลองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO สอนใน 6 วิทยาลัย ได้แก่ วท.ถลาง วท.สัตหีบ วท.ดอนเมือง วท.สมุทรปราการ วท.อุบลราชธานี และวท.ขอนแก่น จับคู่ความร่วมมือกับสถาบันการบินพลเรือน และสถานประกอบการในประเทศ
          4. สาขาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม หลักสูตรปวส.เรียน 2 ปี เปิดสอนใน 4 วิทยาลัย ได้แก่ วท.สมุทรสงคราม วท.สมุทรสาคร วท.สระบุรี และวท.สุพรรณบุรี จับคู่กับมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมัน ซึ่งองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน จะดำเนินการคัดเลือกมหาวิทยาลัยให้
          5. สาขาโลจิสติกส์ เปิดสอนระดับปวส.เรียน 2 ปีครึ่ง สอนใน 1 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จับคู่กับ Chongqing City Management College : CCMC ของจีน
          นอกจากนี้ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น จะมาจับคู่กับ วท.สุรนารี สอนสาขา เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และจับคู่กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี สาขาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรปวส. เรียน 5 ปีต่อเนื่อง รับเด็กจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6.สาขาเกษตรกรรม หรือ สมาร์ทฟาร์มมิ่ง ดำเนินการในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
          “จัดการเรียนมีคุณภาพทั้งทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน รองรับจ้างงานในอนาคต” นิรุตต์ บุตรแสนลี–จบ–

          ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ