งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ภายใต้แนวคิด Wonderful Kids “สุดยอดเด็กไทย” โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี และมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาจำนวนมาก เข้าร่วมงาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ​

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2498 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับทุกส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ สำหรับการจัดงานวันเด็กปี 2563 ในส่วนกลางที่กระทรวงศึกษาธิการ เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีทักษะชีวิตที่ดีเป็นเด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี และรู้หน้าที่พลเมืองไทย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาาภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมออกบูธกิจกรรมมากมาย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่านกิจกรรมเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ รู้จักการทำประโยชน์เพื่อสังคม อาทิ กิจกรรม “เก็บ แยก แลกยิ้ม” เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการดูแลสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการขยะที่ดี ปณิธานเด็กไทยรักษ์โลก เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เด็ก ๆ กิจกรรมการประกวด “หนูน้อยแห่งวังจันทรเกษม..รักษ์โลก” ประกวดออกแบบการแต่งกาย ภายใต้แนวคิด “หนูน้อยแห่งวังจันทรเกษม..รักษ์โลก” และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ฟรีตลอดทั้งวัน

โดยการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ของ ศธ. แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 โซนหลัก ในธีม “Fun Thinking & Doing” สนุกคิด สนุกทำ ดังนี้
• โซนที่ 1 Citizen Kids : พลเมืองเด็กดี โซนกิจกรรมที่แสดงถึงความเฉลียวฉลาดของเด็กไทยยุคใหม่ ที่มีความรัก ความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมได้อย่างถูกต้อง
• โซนที่ 2 Digital Kids : เด็กยุคดิจิทัล โซนกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความทันสมัย การรู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
• โซนที่ 3 Environmental Kids : เด็กรักษ์สิ่งแวดล้อม โซนกิจกรรมที่ให้เด็กและเยาวชน เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ร่วมทำกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลรักทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนึกถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลโลกของเราให้น่าอยู่

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เป็นวันที่ส่งความรักความสามัคคีไปสู่เด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ เพราะเด็กเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่า จึงต้องได้รับการส่งเสริมความรู้และทักษะความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ตามความถนัดของแต่ละคน ตามความเหมาะสมของช่วงวัย ซึ่งการศึกษาต้องมุ่งมั่นทำให้เด็กมีความเข้มแข็งในวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า

สำหรับการจัดการเรียนการสอนในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ต้องปลูกฝังทักษะให้เด็กสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และคุณธรรม นำพาตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติไปข้างหน้า อีกทั้งต้องรู้รักสามัคคี รู้จักหน้าที่พลเมืองไทย โดยต้องยึดมั่นในระเบียบวินัย กฎหมาย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนหมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้เท่าทันโลกยุคดิจิทัลและ Social Media พร้อมกลับไปพัฒนาบ้านเกิดให้เท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

นอกจากความรู้ด้านวิชาการแล้ว เด็กจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งหัวใจมีสองอย่าง คือ หัวใจในการทำความดี และหัวใจในการทำความไม่ดี ดังนั้นเราจะต้องเลือกหัวใจในการทำความดี เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทย และการสร้างสังคมที่สงบสุขให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

สุดท้ายนี้ ขอฝากครูช่วยฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรียงความ ย่อความ คณิตคิดเร็ว และการคิดในใจ พร้อมกระตุ้นเด็กเพื่อให้มีความกระฉับกระเฉง ไม่เฉื่อยชา รวมทั้งสอนให้เด็กมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศ พร้อมกับมีความรักต่อพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือนพระในบ้าน และดูแลท่านเมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ในส่วนครูและผู้ปกครองต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีแข็งแรงและสวยงามตลอดไป

อรพรรณ ฤทธิ์​มั่น, ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป
นวรัตน์​ รามสูต: เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
11/1/2563